แรงงานภาคอิสระสมัครผู้ประกันตน ม.40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7 – 11 ได้แล้ววันนี้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การดำเนินงานผลักดันให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้เข้าสู่ความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น 

ขณะนี้มีแรงงานนอกระบบสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมถึง 2,921,909 คน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งจำนวนแรงงานนอกระบบที่สูงเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ และความสำคัญในการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิประโยชน์ที่แรงงานนอกระบบจะได้รับเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคอิสระมาตรา 40 


อย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระที่สนใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่สะดวก และเพิ่มช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือจ่ายเงินสมทบได้สะดวกสบายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป (7-11) เพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้แล้ววันนี้ 

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน อันเป็นการยกระดับการพัฒนา การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย