“บิ๊กอู๋” นำทีม จัดงานวันสตรีสากลปี 62 ชูแนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ”

รมว.แรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมประกาศผลสตรีทำงานดีเด่น 26 ท่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีทำงานที่มีผลงานดีเด่นด้านแรงงาน และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 


วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุรโดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ได้รับสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน และยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่น ที่เป็นแบบอย่างให้สตรีทำงานได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
ทั้งนี้ ภายในงานจะประกอบด้วยพิธีมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2562 แบ่งเป็น 7 ประเภท 26 รางวัล ประกอบด้วย 1.ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น 8 รางวัล 2. ประเภทสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น 8 รางวัล 3. ประเภทสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น 5 รางวัล 4. ประเภทสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 2 รางวัล 5. ประเภทศิลปินดีเด่น 1 รางวัล 6. ประเภทสื่อมวลชนดีเด่น 1 รางวัล และ 7. ประเภทสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น 1 รางวัล 

โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับรางวัล อาทิ นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลสาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น, นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น, นางสุพัฒรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สตรีนักบริหารภาคราชการดีเด่น, นางสาวกัลยาณี เจียมสกุล (บิว กัลยาณี) ศิลปินสตรีดีเด่น และสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ได้แก่ นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ทอล์คโชว์ เรื่อง “สตรียุคใหม่ พร้อมใจทำงาน ด้วยจิตอาสา สู่สังคมไทยเข้มแข็ง” โดยพันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น การแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีที่เคยได้รับรางวัลในปีที่ผ่าน ๆ มา การสาธิตอาชีพอิสระ เป็นต้น