ร้อนนี้พึงระวัง คร.เตือน 7 โรค 3 ภัยสุขภาพ

            นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูร้อนปีนี้ ขอให้เน้นดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจาก 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 โรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากอากาศร้อนโดยตรง ได้แก่ การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน กลุ่มที่ 2 โรคและภัยสุขภาพที่เป็นผลจากอากาศร้อนแล้งและแดดจ้า ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน กลุ่มที่ 3 โรคติดต่อที่พบมากขึ้นในฤดูร้อน ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย กลุ่มที่ 4 โรคติดต่อที่มีรายงานการระบาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และ กลุ่มที่ 5.ภัยสุขภาพในฤดูร้อน ได้แก่ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ

            ทั้งนี้ สรุปโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ สำหรับฤดูร้อน ประกอบด้วย 7 โรคติดต่อ 3 ภัยสุขภาพ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนภัยสุขภาพและผลกระทบ ได้แก่ การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน ปัญหาหมอกควัน  และการจมน้ำ

            กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้จัดทำประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพไปยังหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมเตรียมภารกิจในการดูแลประชาชน ได้แก่ 1.การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคในพื้นที่  2.การควบคุมโรคในกรณีถ้ามีการระบาดของโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เข้าไปดำเนินการสอบสวน ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ และ 3.การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422