ก.แรงงานเปิดงาน “รวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” 2562

รมว.แรงงาน เปิดงาน “รวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” 2562 บูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” 2562 พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในด้านการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ให้แก่กำลังแรงงานไทยในทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โดยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านแรงงานในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงได้กำหนดให้มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุเป็นนโยบายเร่งด่วน คือ ผู้สูงอายุมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 100,000 คน แบ่งเป็น ผู้สูงอายุในระบบ จำนวน 20,000 คน และแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ จำนวน 80,000 คน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันทางด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างกำลังแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า 

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจน ชุมชน ท้องถิ่น จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของประชากร เพื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการดำรงชีพในวัยเกษียณหรือวัยสูงอายุ วางแผนชีวิตอย่างมีคุณค่าบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง โดยมีครอบครัวเกื้อหนุน ชุมชนช่วยเหลือ สังคมรัฐเกื้อกูล อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


ด้าน ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า รูปแบบการจัดงานในวันนี้ เป็นการร่วมมือกันในรูปแบบประชารัฐ โดยการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8 แห่ง ภาคเอกชน จำนวน 12 แห่ง และภาคประชาสังคม จำนวน 3 แห่ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การจำลองภาพการทำงานในสถานประกอบการ พร้อมรับสมัครงาน กิจกรรมรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ต้องการมีงานทำในสถานประกอบการ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระ และการจัดนิทรรศการของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย 


ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกทักษะเพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ หรือต้องการมีงานทำให้สถานประกอบการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506