๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒) และเปิดนิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด...หนึ่งสุดยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม” พร้อมทั้งเยี่ยมชมการออกร้าน Creative Fine Arts ของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก 

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานตามความเหมาะสม เพื่อรองรับภารกิจในการดูแล รักษา และอนุรักษ์งานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงมีนโยบายให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เนื่องในโอกาส ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร

จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอผลงานสำคัญของกรมศิลปากรให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้สู่ประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนัก รัก และหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

สำหรับกิจกรรมเนื่องในโอกาส ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกอบด้วยวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “คุณค่าอันโดดเด่นของศรีเทพและพนมรุ้งกับการเข้าสู่มรดกโลก” โดยมี นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์  ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม

รศ.ดร.เชษฐ์  ติงสัญชลี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสุริยา  สุดสวาท  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นวิทยากร  ดำเนินรายการโดยนายสถาพร  เที่ยงธรรม  ผู้อำนายการกองโบราณคดี ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ พบกับนิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด...หนึ่งสุดยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม”และการออกร้าน Creative Fine Arts จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าท้องถิ่น และหนังสือกรมศิลปากร

วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร โดยวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดการบรรเลงดนตรีสากล และวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ชมการแสดง พระคเณศประทานพรออกระบำช้าง ละครนอก เรื่อง “สุวรรณหงส์ ตอนเข้าเมือง” การบรรเลงและขับร้อง เพลงสร้อยลาว เถา ออกการแสดงละครพันทาง เรื่อง “พญาผานอง ตอนลานางอั้วสิม” ฯลฯ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร