พส. เตรียมจัดกิจกรรม Happy Kid in Summer 2019

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมแถลงข่าวการขับเคลื่อนภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในประเด็นค่ายกิจกรรม HAPPY KIDS in SUMMER 2019 ภายใต้ โครงการพัฒนา เพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share 
นางนภา กล่าวว่า กิจกรรม HAPPY KIDS in SUMMER 2019 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share ที่จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้ เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และปลูกฝัง “จิตอาสา” ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างประโยชน์สุขกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ซึ่งปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุ 5 – 15 ปี จำนวน 70 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เน้นกระบวนการพัฒนาเด็กอายุระหว่าง 5 – 15 ปี โดยใช้หลักสูตรการเรียนรู้ 3R 8C มาพัฒนาคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 3R ประกอบด้วย Reading อ่านออก W[R]iting เขียนได้ A[R]ithmetic การคำนวณ และ 8C 

ประกอบด้วย C1: Critical Thinking and Problem Solving การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ C2: Creativity and Innovation คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม C3: Collaboration Teamwork and Leadership ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นา C4 : Communication Information and Media Literacy ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ C5: Cross-cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม C6: Computing and ICT Literacy ทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี C7 : Career and Learning Skills ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ และ C8 : Compassion มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คาดหวังให้การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะสังคม ทักษะชีวิต มีพฤติกรรมเชิงบวก มีจิตอาสาสามารถทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้ สามารถปรับตัวและเข้ากับสังคม ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตอาสาต่อไป นางนภา กล่าวในตอนท้าย