ก.แรงงาน หนุนนศ.สู่ตลาดแรงงาน สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน

รมว.แรงงาน ปฐมนิเทศยุวแรงงาน เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกการทำงาน เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน พัฒนาทักษะองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ก้าวสู่แรงงานคุณภาพเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยกำหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนักเรียนและนักศึกษาที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศในอนาคตจะต้องมีทักษะ องค์ความรู้ และทัศนคติ ที่พร้อมสำหรับเข้าสู่โลกของการทำงาน เพื่อให้เป็นแรงงานคุณภาพ หรือ Super Worker ซึ่งเป็นคนทำงานที่มีทักษะหลากหลาย และสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน 

ในปีงบประมาณ 2562 นี้ กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมยุวแรงงานให้มีงานทำระหว่างปิดเทอมกว่า 50,000 คนทั่วประเทศ อันจะเป็นการเตรียมกำลังแรงงานของอนาคต และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ทั้งยังมีรายได้สำหรับเป็นทุนการศึกษา และลดรายจ่ายของครอบครัว

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ขอขอบคุณผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เห็นความสำคัญ สำหรับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานในวันนี้ และส่งเสริมกิจกรรม “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” โดยให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์ทั้งด้านการพัฒนาทักษะความรู้ ความปลอดภัยในการทำงาน การออมและการประกันสังคม ซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตได้