พส. เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ (Smart on street)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการแถลงข่าว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ (Smart on street)” ณ โถงชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางนภา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มาอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการคุ้มครอง ผู้ทำการขอทาน และแยกผู้แสดงความสามารถออกจากการเป็นผู้ทำการขอทาน 

โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะและยกระดับกลุ่มผู้แสดงความสามารถให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบและรู้จักคนกลุ่มนี้ในฐานะที่เป็นผู้มีความสามารถในการแสดง และใช้ความสามารถนั้นทำให้ผู้ชม/ผู้ฟัง เกิดความพึงพอใจต่อการแสดงนั้น โดยส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้เป็นการตอบแทน ทำให้ผู้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีกำลังใจที่จะพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารจนนำไปสู่การเป็นมืออาชีพ 

ปัจจุบัน มีผู้มาทำบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ จำนวน 4,361 คน ซึ่งจำแนกประเภทเป็นคนปกติ จำนวน 2,571 คน และผู้แสดงความสามารถพิการ จำนวน 1,790 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของจำนวนผู้แสดงความสามารถทั้งหมด การแสดงความสามารถของทั้งคนทั่วไปและคนพิการ ส่วนใหญ่เป็นการแสดงความสามารถ ด้านดนตรี มีจำนวน 3,773 คน รองลงมา ได้แก่ การแสดงความสามารถทางนาฎศิลป์ ศิลปะ กายกรรม และละคร ตามลำดับ


นางนภา กล่าวต่อไปว่า โครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street) จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นนโยบายเร่งด่วน (Flagship Project) ในการช่วยเสริมพลังในการพัฒนาทักษะความสามารถของผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะสู่ความเป็นมืออาชีพ และก้าวไปสู่การเป็นผู้แสดงความสามารถที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไปในอนาคต และยังเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 – 2564 

ซึ่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่มุ่งเน้น “การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้แสดงความสามารถ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างมั่นคง 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ (Smart on street) ดำเนินการในพื้นที่ 4 ภาค โดยจะเปิดรับสมัคร ผู้แสดงความสามารถที่มีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ อยู่ในภาวะยากลำบาก และ ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านดนตรี 2) ด้านการขับร้อง 3) ด้านการแสดง ระหว่างวันที่ 10 - 30 เมษายน 2562 จากนั้นจะ คัดเลือกและอบรมผู้แสดงความสามารถ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 จาก 4 ภาคๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ดังนี้ 

ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาความรู้ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฟาวน์ เท่นทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา และภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อสิ้นสุดการอบรมแต่ละภาคจะ คัดเลือกผู้แสดงความสามารถที่โดดเด่น ภาคละ 5 คน รวม 20 คน เพื่อประกวดระดับประเทศ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และผู้แสดงความสามารถที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดทุกจังหวัด


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความสำเร็จ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม หากท่านใดประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1300 เพื่อขอคำปรึกษาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง” นางนภา กล่าวในตอนท้าย