พาณิชย์จับมือแรงงาน ส่ง T Mark สัญจร ชวนผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานการค้าโลก

กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพชีวิตของแรงงานและการดูแลด้านสวัสดิภาพแรงงานตามมาตรฐานสากลดันตรา T Mark หรือ Thailand Trust Mark  ตัวช่วยสำคัญของธุรกิจไทยสู่การยอมรับด้านมาตรฐานแรงงานในเวทีการค้าโลก  

ปัจจุบันภาคธุรกิจส่งออกของไทยประสบความท้าทายจากคู่ค้ารายสำคัญในเวทีการค้าโลก โดยคู่ค้าในประเทศชั้นนำเลือกที่จะทำการค้ากับผู้ที่มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานตามมาตรฐานสากลจึงเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมพร้อมและให้ความสำคัญ เพราะไม่เพียงจะเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานไทยอันจะเป็นส่วนในการสร้างความสามารถในการแข่งขันแล้ว ยังช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับการพัฒนามีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอีกด้วย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจในด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยยกระดับมาตรฐานสู่สากล จึงผนึกกำลังร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่มีภารกิจในด้านการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2553) หรือ Thai Labor Standard (TLS 8001 – 2010) โดยทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการรับรองมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกของไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่เวทีการค้าโลกให้ความสำคัญ คือด้านมาตรฐานแรงงานและการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม  ในปี 2558 ทั้งสองหน่วยงานโดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการบูรณาการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2553) ให้แก่ผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดยความร่วมมือดังกล่าวยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทยสัญจรในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจกรรมดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเร่งขยายผลการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจกรรมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “TLS (คำตอบ) ของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” ที่ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการภูมิภาค ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมพร้อมเพื่อพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยในภาคธุรกิจเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล ภายในงานยังมีการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบมาตรฐานแรงงานไทยและการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการขอใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark และการให้ข้อมูลเชิงลึกรวมถึงการรับสมัครสมาชิกภายในงานอีกด้วย

สำหรับมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2553) มีกำหนดการเปิดรับคำขอการรับรองตลอดปี โดยผู้ตรวจประเมินจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเข้าตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบการตามลำดับการยื่นคำร้อง โดยการรับรองสถานประกอบกิจการที่ได้ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนด มรท. 8001 – 2553 ในระดับพื้นฐานจะพิจารณาจากข้อมูลสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงาน เช่น ชั่วโมงการทำงาน ค่าตอบแทนการทำงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนสวัสดิการที่นายจ้างได้จัดให้แก่ลูกจ้าง มีระยะเวลาการรับรอง 2 ปี ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลมาตรฐานแรงงานไทย สามารถติดต่อสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 02 354 1642 เว็บไซต์ www.tls.labour.go.th

ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2553) ในระดับพื้นฐานแล้ว สามารถสมัครเพื่อขอรับตรา T Mark เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านตราสัญลักษณ์ T Mark ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยยกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทยให้ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติผ่านสื่อชั้นนำต่างๆ ของกรม รวมถึงได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ทั้งกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานแสดงสินค้า คณะผู้แทนการค้า ฯลฯ โอกาสในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายกระจายสินค้า/โครงการพันธมิตรคู่กระจายสินค้าในต่างประเทศ เป็นต้น

ในปีนี้โครงการจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อขอรับตรา T Mark อีกเพียง 2 รอบ ได้แก่ รอบ ก.พ. – เม.ย. 62 และ รอบ มิ.ย. – ส.ค. 62 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรม สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 02 507 8266 เว็บไซต์www.thailandtrustmark.com  หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือช่องทางสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169