องคมนตรี เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 2

         เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ริเวอร์วิว เพลส โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย รุ่นที่2 โดยมีนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ กล่าวรายงาน และมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้างานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

            จากการปฏิบัติงานออกติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร เพื่อติดตามผลการเรียน และให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาต่างๆ พบว่า นักเรียนทุนพระราชทานฯ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตในสถานศึกษา ครอบครัว และสังคม รวมถึงความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบวัตถุนิยม ความรุนแรง และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยปราศจากการได้รับความรู้เรื่องทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม

            มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัว ผู้ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่ 11 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 82 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียนทุนฯ มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับทุนพระราชทานฯผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนทุนฯ ให้ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถกระทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

            สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ ในรุ่นที่ 2 มีระยะเวลาฝึกอบรม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-21เมษายน 2562 กิจกรรมการอบรม มีดังนี้ การบรรยายแบบมีส่วนร่วม การศึกษาดูงาน กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ (Walk Rally) เพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนทุนพระราชทานฯ ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัว เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และอาสาสมัคร

            นอกจากนี้ การอบรมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบภัย รุ่นที่ 2  น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทุนการศึกษา ด้วยการทำความดีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป