“บิ๊กอู๋”จ่อตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาตินครพนม พัฒนาทุนมนุษย์ลุ่มน้ำโขง

รมว.แรงงาน ปิดการสัมมนาการพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของไทยและ สปป.ลาวในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เตรียมจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาตินครพนม รองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการค้า การลงทุนแนวชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS (Greater Mekong Subregion) “ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จ.นครพนม โดยกล่าวว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ บนหลักการที่ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของอนุภูมิภาค จะส่งผลต่อการเติบโต และการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในของแต่ละประเทศพล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายที่จะจัดตั้ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติที่จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอนุภูมิภาค ให้มีความสามารถ ทักษะฝีมือ และศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อันเป็นการสนับสนุนการสร้างมูลค่าด้านการค้า การลงทุน ในการรองรับการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก สปป.ลาว และบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้านวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งในเขตพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาแรงงานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานมีสมรรถนะและทักษะฝีมือตามมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป