รองอธิบดีสค.ลงพื้นที่แนะแนวการดำเนินงานโรงเรียนครอบครัว

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ วัดราษฎร์บำรุง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ. น่าน นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางอัจฉรา พุ่มมณีกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สค. ได้เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมโรงเรียนรอยครัว ต.ทุ่งช้าง หลักสูตร "เสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุในครอบครัว" กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว จำนวน 30 คน (20 ครอบครัว) เพื่อร่วมกันเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว


   

ในการนี้ นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรม สค. ได้ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนครอบครัว ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ต้องใช้หลักสูตรเฉพาะที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการทำงานที่ต้องทำแบบบูรณาการกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด หลังคาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะตกกับประชาชนทุกช่วงวัยของชุมชน โดยโรงเรียนครอบครัวตำบลทุ่งช้างได้รับการสนับสนุนจาก อปท. และมีแผนที่จะบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติของ อปท.ด้วยต่อไป