พม. เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องบริเวณโถง ชั้น ๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว การขับเคลื่อนภารกิจกรมพัฒนาสังคมและและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในประเด็น “พม. เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Workshop on the Promotion of CSR in Social Welfare and Development)”

นางสาวธิดาพร กล่าวว่า ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) มีเป้าหมายให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งส่งเสริม อัตลักษณ์ของอาเซียน ซึ่งแผนประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ ระบุเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ในประเด็นสิทธิและความเป็นธรรม ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ที่สำคัญ คือ (๑) พัฒนานโยบายสาธารณะที่เป็นตัวแบบด้าน CSR หรือเครื่องมือทางกฎหมายสำหรับใช้อ้างอิงในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอาจอ้างถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ISO ๒๖๐๐๐ : แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (๒) ประสานภาคเอกชนให้ร่วมสนับสนุน ในกิจกรรมขององค์กรรายสาขาของอาเซียนและมูลนิธิอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (๓) สนับสนุนให้เกิดการรับและนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจที่เป็นสากลมาใช้และ (๔) เพิ่มการรับรู้ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในอาเซียนไปจนถึงความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกิจกรรมเชิงพาณิชย์กับชุมชนในถิ่นที่ตั้งโดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นฐานนางสาวธิดาพร กล่าวต่อว่า แผนประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมได้ถูกระบุไว้ ในทั้ง ๓ เสา โดยในแผนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เน้นการมีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนของการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

โดยประเทศไทยได้มีการจัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เมื่อปี ๒๕๕๔ ตามแผนจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ ในแผนปฏิบัติงานอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (Strategic Framework on Social Welfare and Development ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐) กำหนดให้ประเทศไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (Workshop on the Promotion of CSR in Social Welfare and Development) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับผิดชอบการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสวัสดิการและการพัฒนาของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ในครั้งนี้ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง Jupiter ๑๑ - ๑๓ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นางสาวธิดาพร กล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาครัฐและภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ที่ดำเนินงานด้านการความรับผิดชอบต่อสังคมในงานด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเสนอต่อการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและ การพัฒนาอาเซียน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ประกอบด้วย (๑) ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นผู้แทน จากภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน ๑๐ ประเทศ 

ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม (๒) ผู้แทนเครือข่ายภาคธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศไทยที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมของภาคธุรกิจ และนักวิชาการ (๓) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐของไทยที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับประเด็นความรับผิดชอบ ต่อสังคมของภาคธุรกิจ คณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 

กิจกรรมที่สำคัญในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Global Situation on Corporate Social Responsibility in Social Welfare and Development” โดยวิทยากรจาก UNDP การอภิปราย : เรื่อง “การขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ภาคธุรกิจให้เป็นกลไกในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน” โดยวิทยากรจาก ASEAN Secretariat , Mr.Thomas Thomas , CEO of the ASEAN CSR Network Ltd Singapore Non-profit Oganization Management , ผู้แทน NGO ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน CSR การแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนศึกษาดูงานในองค์กรภาคธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นที่ประจักษ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้เกิดการพัฒนากิจกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในงานด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมในระดับอาเซียน รวมทั้งมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และมีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจต่อที่ประชุมอาเซียน นางสาวธิดาพร กล่าวตอนท้าย