พม.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) ปี 62

วันนี้ (13 มิ.ย. 62) เวลา 13.40 น.  ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) มอบหมายให้ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ พม. ประเด็น "การประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) ปี 2562 และการประชุมที่เกี่ยวเนื่อง ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ รวมถึงการมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน "นางสาววิจิตา กล่าวว่า ด้วย ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN) เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยจะมีการหมุนเวียนกันให้แต่ละประเทศทำหน้าที่เป็นประธาน ผู้ประสานงาน และเลขาธิการ ในวาระทุก 2 ปี ตามความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละประเทศ โดยประเทศไทยได้รับทำหน้าที่เป็นประธาน AWEN ในวาระปี 2561 - 2563 อีกทั้งประเทศไทยได้รับดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนในวาระปี 2562  รัฐบาลจึงมีการกำหนดแผนงานการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมในทุกระดับที่เกี่ยวเนื่องภายในปี 2562 

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงได้กำหนดจัดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) ประจำปี 2562 และการประชุมที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) นำโดยคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประจำปี 2018 - 2020 ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการอาเซียน ประเทศไทย (AWEN – Thailand) และประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ AWEN ปี 2561 – 2563 ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสตรีของประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนนางสาววิจิตา กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2562  ณ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เป็นการประชุมประจำปี 2562 ของเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “โอกาสผู้ประกอบการสตรีไทย... สู่ผู้นำสตรีอาเซียน 4.0” 

โดย อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด 2) วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เป็นการประชุมระดับภูมิภาคของเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีขับเคลื่อนโลกเศรษฐกิจ ก้าวล้ำ... สหัสวรรษ 4.0” โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ 

3) วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เป็นการมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีขับเคลื่อนโลกเศรษฐกิจ ก้าวล้ำ... สหัสวรรษ 4.0” โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี รับเชิญเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม และพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และ 4) วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เป็นการประชุมผู้ประสานงานหลัก AWEN 10 ประเทศ เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อน 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ของ AWEN