ALL ตอบแทนสังคม ปลูกฝังเยาวชนรักการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เชื่อมั่นว่า การศึกษาคือการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม ดังนั้น ตลอด 5 ปีในการดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ALL จึงให้ความสำคัญกับการนำแบรนด์มาผูกโยงกับ “การศึกษา” ผ่านกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) มุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน ล่าสุด ALL มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้กับ โรงเรียนวรรณวิทย์ พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิต ช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีความสุข การศึกษาเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต นอกเหนือจากความจำเป็นด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ALL เชื่อว่า การศึกษาจะช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิต
ใจ ร่างกาย และสังคม เราเล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเด็กและเยาวชนในชุมชนต่างๆ ได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ” ที่ผ่านมา บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมการศึกษาด้วยการสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน การกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เพื่อเป็นสวัสดิการและแบ่งเบาภาระให้แก่สมาชิกของสมาคม
ล่าสุด ออลล์ อินสไปร์ฯ จัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับโรงเรียนวรรณวิทย์ โรงเรียนขนาดเล็กที่ล้อมรอบด้วยตึกสูงย่านสุขุมวิท ซึ่งยังคงเอกลักษณ์เรือนไม้ 2 ชั้นและการตีระฆังเป็นสัญญาณบ่งบอกเวลาเปลี่ยนคาบเรียน ที่นี่เปิดสอนนักเรียนชายและหญิงเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ 320 คน โดยมี หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัย 99 ปี ท่านยังคงสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งสถานศึกษาแห่งนี้ เพื่อให้บุตรหลานของชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยค่าเทอมเฉลี่ยคนละ 2,000 กว่าบาท และอาหารกลางวันจานละ 25 บาทที่หาได้ยากในปัจจุบัน
โรงเรียนวรรณวิทย์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2489 โดยหม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่อง นางทาสและวนิดา ท่านรับหน้าที่ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนและสั่งสอนอบรมนักเรียนด้วยตัวท่านเอง โดยมีความมุ่งมั่นเป็นสถานศึกษาที่ให้วิชาความรู้ อบรมสั่งสอนศีลธรรม จรรยา ขนบประเพณี และพลศึกษา เริ่มต้นมีนักเรียนเพียง 7-8 คนเท่านั้น ในระยะแรกไม่เก็บเงินบำรุงการศึกษาและอนุญาตให้ค้างค่าเล่าเรียนได้ ต่อมาจึงขยายกิจการขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ มีไม่น้อยกว่า 30,000 คน ในนี้มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น นักร้องลูกกรุง ดาวใจ
ไพจิตร นางเอกและรองนางสาวไทย อรัญญา นามวงศ์ และนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี ตั๊ก-บริบูรณ์ จันทร์เรือง

นับตั้งแต่โรงเรียนเปิดทำการสอนจวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 73 ปี กาลเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งได้ ที่นี่ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ ยืนหยัดที่จะจรรโลงสังคม เพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย อาชีพรับจ้างรายวัน และอาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณนี้ ดังนั้น โรงเรียนจึงคิดอัตราค่าเทอมที่ถูกมากเมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ แม้ว่าโรงเรียนจะประสบปัญหาภาวะทางการเงิน แต่ก็ไม่เคยท้อและทิ้งความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์“ALL เห็นถึงคุณค่าในความมุ่งมั่นสานต่อปณิธานอันแรงกล้าของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เราเชิดชูหัวใจของครูผู้เสียสละ บุคลากรที่นี่ทุกคนล้วนทำงานด้วยหัวใจ ถ้าไม่มีใจรัก ก็จะไม่สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ดีๆ ให้กับเด็กได้ ตลอดจนความกระตือรือร้นและใฝ่รู้ทางการศึกษาของนักเรียนที่นี่ จึงได้สร้างสรรค์ “กิจกรรมนันทนาการ เสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน” ในบรรยากาศที่อบอุ่น