การบินไทยจัดการประชุมผู้จัดการการบริการสนามบิน ประจำปี 62

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้จัดการการบริการสนามบินประจำสถานีต่างจังหวัดและต่างประเทศ ประจำปี 2562 (The 44th System wide Airport Services Managers Meeting 2019) โดยมีนายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์  รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน นางมนัสนันท์ สิทธิจิรสิน  กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น ร่วมในงาน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทฯ จัดการประชุมผู้จัดการการบริการสนามบินประจำสถานีต่างจังหวัดและต่างประเทศ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้จัดการการบริการสนามบินได้เข้ารับฟังนโยบายและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ของบริษัทฯ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการและการสร้างความพึงพอใจของผู้โดยสารเป็นสำคัญ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนร่วมหารือเพื่อหาทางแก้ปัญหา นอกจากนี้ ยังเพื่อเป็นการปรับกระบวนการความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เป็นสมัยใหม่เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน