Update Newsสังคมสังคม/CSR

กทม. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน สัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 62

กรุงเทพมหานครพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ภายใต้แนวคิดการสานสัมพันธ์อันยั่งยืนและมั่นคง กับเมืองในต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เพื่อส่งเสริมศักยภาพการพัฒนากรุงเทพมหานครและความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้อง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562  นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องและความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองใหญ่ต่างๆ จำนวน 35 เมือง 1 มณฑล จาก 19 ประเทศ ดำเนินกิจกรรมตามกรอบความสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครในรูปแบบต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในภาพรวมกับประชาชนของเมือง เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ  สร้างบรรยากาศที่ดีและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร นำไปสู่เป้าหมายในการเป็นมหานครแห่งเอเชียตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี   

นายเกรียงยศ กล่าวเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้องครั้งนี้ว่า นอกจากเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว กรุงเทพมหานครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานนี้จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมในภาพรวมในระดับประชาชนของเมือง 

อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับกรุงเทพมหานครและเมืองที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ได้มีโอกาสเผยแพร่การดำเนินงานผ่านการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละเมือง รวมถึงการจัดทำบันทึกความเข้าใจในเนื้อหาเฉพาะด้าน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติเฉพาะด้านในการพัฒนาเมืองร่วมกัน และเป็นการขยายบทบาทในด้านต่างประเทศและเวทีระดับโลกเพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียภายในปี พ.ศ.2๕75 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยภายในงานมีการลงนามบันทึกความร่วมมือเฉพาะด้าน การจัดนิทรรศการภาพถ่าย กิจกรรมทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงของเมืองพี่เมืองน้อง และเยาวชนของกรุงเทพมหานคร

 

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง   ณ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค โดยเป็นรถไฟฟ้าสายแรกที่มีการขุดเจาะทางวิ่งลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแสดงศักยภาพของเมืองผ่านความเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมมิวเซียมสยามเพื่อเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของไทย

 ทั้งนี้มีเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครตอบรับเข้าร่วมการจัดงานจำนวน 18 เมือง รวม 180 คน ได้แก่ กรุงโซล และเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี   กรุงปักกิ่ง มณฑลชานตง นครเซี่ยงไฮ้ นครเฉิงตู นครเทียนจิน นครอู่ฮั่น เมืองต้าเหลียน และเมืองแต้จิ๋ว สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดฟูกูโอกะ และจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เมืองปอร์โต้ สาธารณรัฐโปรตุเกส นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และกรุงนูร์-สุลต่าน สาธารณรัฐคาซัคสถาน ร่วมส่งคณะผู้บริหาร นักแสดงศิลปวัฒนธรรม และจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย

ในช่วงท้าย  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สื่อมวลชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562 และร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองพี่เมืองน้องสู่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะเดินทางมาร่วมงานระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2562 ด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต  เพื่อสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจแก่แขกผู้มาเยือน และกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าการจัดงานดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครต่อไป