พม.มอบโล่เชิดชูเกียรติตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง 76 จังหวัด

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.40 น. ณ อาคารชาเรนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณรางวัลตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง จำนวน 76 รางวัล (1 จังหวัด 1 ตำบล) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นต้นแบบในการทำงานให้แก่พื้นที่อื่นๆ กล่าวรายงานโดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พม. ประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) หรือผู้แทน จำนวน 76 คน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานจากภายนอก ผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 300 คน