การบินไทยมอบเข็มธงชาติฝรั่งเศสและเยอรมันแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

นายสุธีรัชต์ ศิริพลานนท์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ธงประจำชาติฝรั่งเศสและเยอรมันแก่พนักงานต้อนรับ บนเครื่องบินที่มีความสามารถทางด้านภาษาที่สาม ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส 64 คน และภาษาเยอรมัน 20 คน เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้ภาษาที่สามได้รับความสะดวกสบาย และลดความกังวลเรื่องภาษาในการเดินทาง อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานในการนำความสามารถด้านภาษาที่สามมาให้บริการผู้โดยสาร ณ อาคารปฏิบัติการการบินไทย สุวรรณภูมิบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกภาคส่วน อีกทั้งได้ให้การสนับสนุนในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ อาทิ การฝึกอบรมภาษา หลักสูตรด้านความปลอดภัย และการบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด