ป่อเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 พื้นที่โคราช

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ;นครราชสีมา  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการฯ ทำพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในตำบลใกล้เคียงรอบคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช จำนวน 2,000 ชุด   สิ่งของที่แจกประกอบด้วย  ข้าวสาร  น้ำมันพืช  น้ำปลา  ปลากระป๋อง  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  และน้ำพริก  โดยมี ว่าที่​ร้อยตรี​ อภินันท์​ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการมูลนิธิฯ และผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์จีนหัวเฉียว สาขาโคราช นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ  นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ  รวมทั้ง ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) ร่วมในพิธีดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ เปิดเผยว่า ประเพณีทิ้งกระจาด ถือได้ว่า เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล   โดยมูลนิธิฯ ได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานกว่า 109 ปี และคาดว่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรก    ที่จัดงานทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจจะลักษณะ  เพราะถือว่าเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติพร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้  รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้พัฒนาการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ ให้เข้ากับการใช้งานในแต่ละยุคแต่ละสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุในการบรรจุสิ่งของที่มูลนิธิฯ ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นถุงผ้า เพื่อลดการใช้พลาสติก อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งให้ผู้รับได้นำไปใช้ประโยชน์ในระยะยาวต่อไป  โดยในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดแจกเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น 3 แห่ง  ได้แก่

1.สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

2.คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว หรือ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

3.ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร  ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

 

 ซึ่งในแต่ละปี แต่ละแห่ง จะมีผู้ยากไร้จากหลากหลายแห่งทั้งในพื้นที่ และต่างจังหวัด มารอรับเครื่องอุปโภคบริโภคกันอย่างเนืองแน่น ดังที่ทุกท่านได้เห็น   รวมมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,950,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ว่าที่​ร้อยตรี​ อภินันท์​ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า นอกเหนือจากการที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะเป็นองค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากในด้านต่างๆ รวมทั้งดำเนินงานด้านสาธารณกุศลอย่างครบวงจรแล้ว การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด เป็นประเพณีที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ โดยการนำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร  อาหารแห้งมาเซ่นไหว้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ แล้วนำมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน  อีกทั้งยังให้การสนับสนุนแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ  และเอกชน 

ถือว่าเป็นประเพณีที่ควรอนุรักษ์และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสืบไป  ขอขอบคุณ  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมสละทรัพย์บริจาคเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลในครั้งนี้  ขอผลานิสงส์ในการประกอบคุณงามความดี จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข  มีสุขภาพดีตลอดไป

ตลอดระยะเวลากว่า 109 ปี  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ช่วยกันบริจาค และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ตลอดมา ทำให้มูลนิธิฯ สามารถขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป ดังคำขวัญมูลนิธิฯ  “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”