ทหารปืนใหญ่แสดงนิทรรศการจัดความรู้พัฒนาศักยภาพกำลังพล

      วันนี้ 23 พ.ค.60 ที่หอประชุม ศูนย์ฝึกทหารใหม่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอก สุทัศน์ อิ่มอุไร รองผู้บัญชาการบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการจัดความรู้ ประจำปี2560 โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมในพิธีเปิด


ตามที่กองทัพเรือได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือได้ดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการภาครัฐซึ่งหนึ่งในกระบวนการนั้นได้แก่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้ดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนรู้ในองค์กรให้กำลังพลได้แลกเปลี่ยนรู้ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฎิบัติงาน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 

ซึ่งในวันนี้ เป็นการดำเนินการในการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงองค์กรความรู้สู่วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของหน่วยต่างที่จัดทำขึ้น ซึ่งองค์กรความรู้ที่จัดแสดงในวันนี้จะถูกประกอบเป็นเนื้อหาเดียวกันเป็นวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศของ สอ.รฝ. นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญไว้ใช้ในการปฎิบัติงานของหน่วยต่อไป


นาวาเอก สุทัศน์ อิ่มอุไร กล่าวว่า ในวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้เห็นความสำเร็จและความก้าวหน้าที่น่าภูมิใจขององค์ความรู้ของแต่ละหน่วยที่สามารถก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งคือเป็นองค์ความรู้ที่มุ่งสู่วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ซึ่งในปีที่แล้วสามารถสร้างมาตรฐานอยู่ในระดับดีเด่นของกองทัพเรือและในปีนี้คาดหวังว่าจะได้ยกระดับสูงสุดของกองทัพเรือ การจัดแสดงองค์กรความรู้ในวันนี้ได้มีการพัฒนาอีกระดับหนึ่งแล้ว และจำได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยให้มากขึ้นและ นำไปใช้ในการปฎิบัติงานให้ประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป

   

   

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323