Update Newsสังคมสังคม/CSR

ํธนชาต ผนึก พระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาบุคลากรด้าน Data Science

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ณ ห้องลานไพลิน อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารธนชาต และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
ทั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคนด้าน Data Science โดยเกิดขึ้นเนื่องจากธนาคารธนชาตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้กับบุคคลากรเพื่อพร้อมนำไปปฎิบัติงานจริง ตามความต้องการของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่การเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

 โดยโครงการแรกที่จะจัดให้มีขึ้นคือโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science Certification Program) ซึ่งเป็นหลักสูตร 290 ชั่วโมง โดยผู้เรียนจะได้เรียนทฤษฎีและลงมือปฎิบัติผ่านโครงการจริงของธุรกิจ โดยมีสัดส่วนการลงมือปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการอบรมซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมืออื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการของบุุคลากร 2 สถาบัน การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานจริง การจัดฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นต้น
 
บุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)
 
1.     นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคลกลาง ธนาคารธนชาต
2.     นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคาร   ธนชาต
3.     นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต
4.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
5.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ มจธ.
6.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มจธ.