สสว. เตรียมแถลงความสำเร็จ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center)

นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงความสำเร็จการดำเนินงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ซึ่งได้ร่วมมือกับ 8 มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งขึ้นจำนวน 8 แห่งใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายและยกระดับพื้นฐานธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้พร้อมในการแข่งขันในตลาด โดยร่วมกับชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานและคัดเลือกให้เป็น Product Champions ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนให้สามารถพึ่งพาตนเองและเกิดการกระจายรายได้ในชุมชน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Product Champions จำนวน 8 วิสาหกิจชุมชนจาก 8 มหาวิทยาลัยอีกด้วย

โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ คิงพาวเวอร์