กรมที่ดิน ขานรับนโยบายมหาดไทย รุก Social Media ก้าวใหม่ ฉับไว เข้าใจง่าย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่าได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อความมั่นคงและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริการ มีการอำนวยความสะดวกที่ดี ลดขั้นตอนการบริการ ให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อความรวดเร็วแม่นตรง และที่สำคัญให้มีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินได้ปรับตัวก้าวไปสู่ความทันสมัยและธรรมาภิบาลใน 8 เรื่อง ( Smart Land Changes) ดังนี้เรื่องแรก งานที่ดินคืองานบริการ ดังนั้น “ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง” ในการบริการ ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ดิน เอกชนมีความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่แม่นตรงเรื่องที่สอง งานที่ดินต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ต้อนรับขับสู้ เต็มใจบริการ อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน ตามคู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และลดภาระของประชาชนในการทำธุรกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0เรื่องที่สาม งานที่ดินต้องดำเนินงานตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เอกสารสิทธิ์ทุกฉบับต้องถูกต้อง ประชาชนเชื่อมั่น ธุรกิจมั่นใจ ต้องมีการพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศเรื่องที่สี่ งานที่ดินเป็นงานที่ยากซับซ้อนเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน หรือ หมอดิน ต้องให้คำปรึกษาให้ความกระจ่างแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนเข้าใจ มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา สามารถชี้แจงต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน ตลอดจน Social Media ได้เรื่องที่ห้า งานที่ดินเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีค่าสูงที่สุดของประชาชน เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความสามารถและเป็นคนดี ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ เป็นคนเก่งคนดี ที่จะเป็นที่ปรึกษาของประชาชนได้ และมีระบบการตรวจสอบที่ดีไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบอย่างสม่ำเสมอเรื่องที่หก งานที่ดินเป็นงานบริการที่ต้องการประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ดังนั้น งานที่ดินจึงต้องนำนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา มีความถูกต้อง แม่นยำ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น การรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network ที่นำระบบดาวเทียมเข้ามาใช้ในการรังวัดจัดทำแผนที่และการออกโฉนดที่ดินที่มีความแม่นยำ การพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติกรรมต่างสำนักงาน จัดทำระบบการนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเรื่องที่เจ็ด งานที่ดินมีกฎหมายหลายฉบับและเกี่ยวพันกับภารกิจของกระทรวงอื่น ๆ มีความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ประชาชนอาจไม่เข้าใจ และมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่เสมอ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ อย่าให้ความไม่เข้าใจรุกรามบานปลายจนนำไปสู่การร้องทุกข์ ร้องเรียนเรื่องที่แปด งานที่ดินที่มีปัญหาในพื้นที่ ระหว่างประชาชนกับรัฐ ในเรื่องที่สาธารณะต่าง ๆ ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยยกระดับเป็นวาระของจังหวัด มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอมาช่วยบูรณาการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ที่สำคัญมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคืบหน้า และให้รายงานประชาชนที่ร้องทุกข์ร้องเรียนทราบความคืบหน้าในการดำเนินการนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้กล่าวทิ้งท้ายว่านี้คือแนวทางปฏิบัติที่กรมที่ดินจะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและอำนวยบริการ เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริการ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย