การบินไทยร่วมประชุมสามัญคณะกรรมการสมาคมสายการบิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 62

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจสายการบิน (The Board of Airline Representatives Business Association หรือ BAR) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินการ และทิศทางการพัฒนาธุรกิจสายการบินในประเทศไทย ซึ่งมีผู้แทนกว่า 30 สายการบินเข้าร่วมรับฟัง 

โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายโชคชัย ปัญญายงค์ รองเลขาธิการสายงานโครงสร้างพื้นฐานและดร.ชลจิต วรวังโส วีรกุล ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมให้ข้อมูลด้านแผนพัฒนาให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค เพื่อมุ่งสู่การเป็นประตูสู่เอเชีย รวมทั้งสรุปความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และโครงการต่างๆของ EEC อีกทั้ง สมาคมขนส่งทางอากาศ (IATA) เข้าร่วมให้ข้อมูลความคืบหน้าส่วนต่อขยายสนามบินภายในประเทศไทย ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ถนนสาทร