Warning: session_start(): open(/opt/alt/php73/var/lib/php/session/sess_bb0510e7bd961c7ba91ce0437ccd40f6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home2/cp399842/public_html/btripnews.net/wp-content/plugins/pe-recent-posts/pe-recent-posts.php on line 21

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /opt/alt/php73/var/lib/php/session) in /home2/cp399842/public_html/btripnews.net/wp-content/plugins/pe-recent-posts/pe-recent-posts.php on line 21
พม.มอบของขวัญปีใหม่ "สุขใจไปกับพส. 2563" ปล่อยขบวนรถเยี่ยมบ้านสร้างรอยยิ้ม - www.btripnews.net

พม.มอบของขวัญปีใหม่ “สุขใจไปกับพส. 2563” ปล่อยขบวนรถเยี่ยมบ้านสร้างรอยยิ้ม

วันนี้ (9 ม.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายยุพ นานา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ สุขใจไปกับ พส. 2563 พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถเยี่ยมยามถามไถ่ ให้รอยยิ้มประชาชน เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบรรเทาทุกข์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจำนวน 3,160 ครอบครัว และขบวนรถ พส. ส่งต่อรอยยิ้ม พาคนไกลมาใกล้บ้าน เพื่อสานสัมพันธ์ครอบครัว ด้วยการพาผู้ใช้บริการไปเยี่ยมพบปะครอบครัว จำนวน 63 ครอบครัว 

โดยมี นาวาตรี สุธรรม ระหงส์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ


นายยุพ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2563 เพื่อให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งได้คัดเลือกกิจกรรมสำคัญตามภารกิจกระทรวง พม. ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชน ปี 2563 ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือและคุ้มครองประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมทั้ง ราษฎรบนพื้นที่สูง และสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ให้เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 


นายยุพ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. โดย พส. มีความตั้งใจในการมอบของขวัญปีใหม่ สุขใจไปกับ พส. ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมเยี่ยมยามถามไถ่ ให้รอยยิ้มประชาชน โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ (8 ม.ค. 63) ซึ่งนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต และหน่วยงานสังกัด พส. 154 หน่วยงานทั่วประเทศ ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อส่งมอบกำลังใจ และวางแผนความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ หน่วยงานสังกัด พส. ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และภาคีเครือข่ายอื่นๆ 


โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานในกรุงเทพมหานคร 50 เขตๆ ละไม่น้อยกว่า 10 ครอบครัว และต่างจังหวัดๆ ละไม่น้อยกว่า 
35 ครอบครัว รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3,160 ครอบครัว และ 2. กิจกรรม พส. ส่งต่อรอยยิ้มพาคนไกลมาใกล้บ้าน โดยให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 3 แห่ง รวมทั้ง โครงการบ้านน้อยในนิคม 23 แห่ง ดำเนินการคัดเลือกผู้ใช้บริการที่สามารถติดต่อครอบครัวได้ จำนวน 63 ครอบครัว เพื่อประสานครอบครัวผู้ใช้บริการโดยการพาผู้ใช้บริการไปเยี่ยมบ้าน หรือให้ครอบครัวมาพบปะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการสานสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสกลับคืนสู่การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวในอนาคต


"กระทรวง พม. มีความมั่นมุ่งในการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร และครอบครัวของผู้ใช้บริการ เพื่อส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 เพื่อให้ได้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป