รมว.พม. เปิดแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง พร้อมเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนดินแดง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง และศูนย์สุขภาพชุมชน โดยมี แห่งชาติ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ อาสาสมัครสาธารณสุขในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 และผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารพักอาศัย แปลง G) บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีตัดกับถนนดินแดง ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ถือเป็นโครงการที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานถึง 16 ปี และสำเร็จได้ในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองให้มีความทันสมัย เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นเมือง Smart City ในอนาคต

นิทรรศการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองแห่งแรกของประเทศไทย ที่จะเกิดประโยชน์กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปเป็นต้นแบบของการศึกษา การวิจัย หรือการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองในโครงการอื่น ๆ ต่อไปได้

และสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติกับกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงได้รับการบริการในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนที่อยู่ในความดูแลของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ทั้งยังสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถในการบริการด้านสุขภาพตามหลักสูตรที่กำหนดอีกด้วย

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บูรณาความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติในด้านการบริการสาธารณสุขให้กับผู้อยู่อาศัยได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการของหน่วยงานรัฐเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะที่ดีของชุมชน อีกทั้งผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่คนในชุมชนมีความกระตือรือร้นในเรื่องของสุขภาพ อีกทั้งยังมีน้ำใจที่จะดูแลผู้อื่นให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงอีกด้วยนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เป็นความตั้งใจของการเคหะแห่งชาติที่อยากให้นิทรรศการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองสำหรับหน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจ เนื่องจากนิทรรศการดังกล่าว ประกอบไปด้วย ความเป็นมาของชุมชนดินแดงในอดีต การดำเนินงานด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การขับเคลื่อนโครงการฯ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและภาคีเครือข่าย รวมทั้งพื้นที่จัดแสดงถึงการพัฒนาโครงการฯ ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559 – 2567) พร้อมการก้าวไปสู่การเป็น Dindaeng Smart Community ต่อไปในอนาคต