Update Newsสังคม/CSR

สวพส.ระดมความคิดกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ข้าว” ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักและพืชวัฒนธรรมของเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูง ที่ปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อบริโภคในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งพื้นที่สูงถือว่ามีพื้นที่ที่สำหรับทำการเกษตรค่อนข้างจำกัด จึงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่นา/ไร่ที่มีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ชุมชนพื้นที่สูงมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภค จึงต้องมีการทำวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่น องค์ความรู้ เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน

สถาบันฯ จึงได้มีการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงของไทย และระดมความคิดเห็นระหว่างเกษตรกร หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมกำหนดแนวทาง ประเด็นปัญหา บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงในระยะต่อไป เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงในอนาคตอย่างยั่งยืน

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดย กรมการข้าว , การนำเสนอผลงานวิชาการข้าวบนพื้นที่สูงของไทย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) , กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์วิจัยข้าวสันป่าตอง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และศูนย์วิจัยข้าวแพร่) , สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 , สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) กรมชลประทาน จ.เพชรบุรี และ นายส่างลา ไพรมีค่า ผู้ใหญ่บ้านป่าแป๋ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ข้าวพื้นที่สูง” กิจกรรม ชิม ช้อป ข้าวพันธุ์ท้องถิ่น และนิทรรศการผลงานวิจัยข้าว จากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังมีเวทีเสวนา เรื่อง ทิศทางการวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงของไทย โดย นักวิชาการ กรมการข้าว , นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) , เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อผลผลิต มูลนิธิโครงการหลวง , ผู้ประกอบการค้าข้าว (ภาคเอกชน) และเกษตรกรผู้นำ นายวัฒนา ทรงพรไพรศาล ผู้ใหญ่บ้านห้วยขมิ้นนอก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่