อต. จับมือ พช. โอทอป อินเตอร์ฯ ทำ MOU ดันสินค้าชุมชนสร้างรายได้ ผ่านตราสินค้า”อต. Select”

อต. พช. และ บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) โครงการสินค้าชุมชน สู่ชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อสร้างรายได้ผ่านการสร้างตราสินค้า “อต. Select”วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การตลาด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 51/47 ถนนสวนผัก ซอยสวนผัก 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ประกาศจับมือ 2 หน่วยงานพันธมิตรหัวใจเพื่อชุมชน ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (พช.) และ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธาน OTOP เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) ในการผลักดันโครงการสินค้าชุมชน สู่ชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อสร้างรายได้ผ่านการสร้างตราสินค้า “อต. Select”
โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และหรือผู้ผลิตสินค้าโอทอป ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาด อีกทั้งมีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตที่ดีและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ อต. พช. และ บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) ตกลงร่วมมือกันเพื่อดำเนินโครงการตามแต่ละบทบาทหน้าที่ของทั้ง 3 หน่วยงาน ดังนี้ อต. เป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านการจัดจำหน่ายสินค้า การระบายสินค้า และการบริหารจัดการช่องทางการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด พช. เป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน


บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มีบทบาทในการคัดเลือกคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย หรือสินค้าอื่นใดตามวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

และในขณะที่การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด – 19 ได้สร้างความกังวลใจให้คนทั่วโลกเป็นอย่างมาก องค์การตลาดและหน่วยงานภาคีจึงเร่งเดินหน้าโครงการสินค้าชุมชน สู่ชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อสร้างรายได้ผ่านการสร้างตราสินค้า “อต. Select” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางการก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว ในการหลีกเลี่ยงเดินทางไปยังพื้นเสี่ยงจังหวัดต่างๆ งดการเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่จำเป็น และพยายามอยู่ที่บ้านที่พักเป็นหลัก 

โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าในตลาด Modern Trade ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าปลีก นับเป็นการช่วยเหลือคนไทยและประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อันจะส่งผลสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป