ปลัดแรงงาน ลงพื้นที่มหาสารคาม เร่งสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ

วันที่ ​1 มิถุนายน 2560 เวลา10.30 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสาน - สร้าง - เสริมสุข แรงงานไทยจังหวัดมหาสารคาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยกล่าวว่า ขอชื่นชมกลุ่มอาชีพผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มเย็บกระเป๋าแฟชั่น) ทั้ง 22 กลุ่ม ซี่งสามารถทำกระเป๋าเพื่อส่งขายช่วยให้มีรายได้เดือนละ 20,000 บาท ในส่วนของกระทรวงแรงงาน จะมีหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดคอยเป็นที่ปรึกษาให้
   

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานมีหน้าที่ในการดูแลคนที่ทำงานในประเทศกว่า 38 ล้านคน ซึ่งเป็นแรงงานในระบบ 11 ล้านคน ที่เหลือ 20 กว่าล้านคน จะทำงานนอกระบบ ซึ่งกระทรวงแรงงานจะดูแลทั้งหมด โดยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ ส่งเสริมการมีงานทำ การฝึกอบรมอาชีพ และการคุ้มครองและสร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม โอกาสนี้ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังได้มอบทุนให้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านจำนวน 6 กลุ่มด้วย

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบมีความชัดเจนขึ้น ทั้งในเรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริมและพัฒนา โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใน 3 เรื่องหลัก 

ได้แก่ การสร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม การเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อขยายโอกาสการมีงานทำ และการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ ขณะนี้อยู่ในช่วงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564


“การจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้ง 22 กลุ่มเป้าหมาย ที่จะได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มต่อไปในอนาคตอีกด้วย” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว