อธิบดี พส. งัดมาตรการดูแลคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อพส.) กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในทุกระดับ ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะแรก กรมพัฒนาสังคม ฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันในพื้นที่กรุงเทพ ฯ ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง ได้มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้ข้อมูลความรู้ และวิธีปฏิบัติตนแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในการขับเคลื่อนโครงการ "จิตอาสา เพื่อสังคมวุฒิสภา" ในการนำหน้ากากอนามัยแบบผ้ากว่า 5,000 ชิ้น ไปแจกให้กับประชาชนทั่วไป คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ในจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางการเดินทาง ที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนคนทั่วไป รวมตัวอยู่จำนวนมาก ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงที่จำเป็นต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส ดังนี้ 

บริเวณ สถานีรถไฟกรุงเทพ ฯ (หัวลำโพง) บริเวณ สถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพ ฯ (จตุจักร) บริเวณตรอกสาเก ถนนราชดำเนิน นอกจากนี้ กรมพัฒนาสังคม ฯ ได้จัดกิจกรรม “Give Masks Get More” (หน้ากากอนามัยจากใจเพื่อน) หน้ากากผ้า ตัดเย็บโดยเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยส่งมอบผ่านองค์กร ภาคีเครือข่ายในการทำงานกับคนไร้บ้าน ได้แก่ “มูลนิธิกระจกเงา” “มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย” และ“มูลนิธิอิสระชน” นำไปแจกจ่ายให้กับคนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เพื่อให้มีหน้ากากที่สามารถนำไปซัก แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกได้ เป็นการลดขยะ ลดภาระค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ได้วางมาตรการเผชิญและรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยคำนึงถึงหลักการปฏิบัติ การจัดเตรียมสถานที่ ทีมงาน การป้องกันเฝ้าระวัง และคำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการ

ระยะที่ 2 ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ซึ่งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคม ฯ ได้เปิดศูนย์บริการสำหรับพี่น้องคนไร้บ้านที่เข้ารับบริการรายใหม่ ซึ่งเข้ามาภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข้ามาพักอาศัย เพื่อไม่ให้ไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้ใช้บริการรายเดิม ศูนย์บริการดังกล่าว ถือเป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค ให้บริการด้านปัจจัยสี่ และที่พักกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน พร้อมกันนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับแผนรองรับด้านสถานที่ในภาวะวิกฤติ กรณีที่สถานที่คัดกรองในการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคไม่เพียงพอรองรับ ได้จัดสถานที่ เจ้าหน้าที่ และบริการต่าง ๆ เป็นสถานที่รองรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว

ระยะที่ 3 การเยียวยาหลังภาวะวิกฤติแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ กรมพัฒนาสังคม ฯ ได้กำหนดแผนการเยียวยาพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพและการช่วยเหลือในลักษณะทุนประกอบอาชีพตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างช่องทางและโอกาส เพื่อการระดมทรัพยากรการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ ส่งมอบต่อผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน โดยได้มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ทั่วประเทศ บูรณาการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคผ้า และอุปกรณ์สำหรับตัดเย็บหน้ากากผ้า หรือร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากต่อไป ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02 659 6273 ในวัน เวลาราชการ หรือ สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง นายสุทธิ กล่าวในตอนท้าย