กรมดย.ประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน เสริมสร้างความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานสถานรองรับเด็ก

เช้าวันนี้ (2 มิถุนายน 2560) เวลา 09.30 น นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลแก่เด็กและเยาวชนในความอุปการะของสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็กของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในประเด็นเรื่องกระบวนการในการดำเนินงานด้านการจัดสถานะบุคคลแก่เด็กไร้รากเหง้าในสถานรองรับเด็กกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

โดยมีผู้แทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนและ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้ปกครองจากสถานรองรับเด็กฯ ภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ