พม. “เราไม่ทิ้งกัน” เปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัย COVID-19 พร้อมตั้งครัวกลาง ที่เคหะชุมชนห้วยขวาง กทม.

วันนี้ (19 เม.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่เคหะชุมชนห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. เพื่อเปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัย COVID-19 ครัวกลาง และคลังชุมชน พร้อมให้ความช่วยเหลือต่างๆ และพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจชาวชุมชน ตามโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ด้วยแนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน" โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และชาวชุมชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสนามกีฬาห้วยขวาง โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่มีความรุนแรงในขณะนี้ และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงออกมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน" ตามแนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” เพื่อลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุด ในชุมชนนำร่อง 286 ชุมชน ของ กทม. ภายใต้การดูแลของ กคช. จำนวน 91 ชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จำนวน 195 ชุมชน

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเคหะชุมชนห้วยขวาง มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้ว จำนวน 1 ราย ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 2 ราย และผู้ที่เฝ้าระวังดูอาการและกักตัว จำนวน 13 ราย ในเบื้องต้น กคช. ได้ฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งนำสิ่งของและอาหารแห้งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไปมอบให้แก่ผู้อยู่อาศัยในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยของตนเองและในวันนี้จึงมาเป็นประธานเปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัย COVID-19 เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้จัดตั้ง “ครัวกลาง” ณ สนามกีฬาห้วยขวาง และศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย เพื่อช่วยเหลือชาวชุมชนที่เดือดร้อนด้านอาหาร และการจัดตั้งคลังชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชนได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลของตนเองและครอบครัวกับผู้ประสานงานชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนฟื้นฟูชุมชนต่อไป และได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 250 ถุง ให้คนพิการและผู้ป่วยติดเตียง สำหรับชุมชนในความดูแลของ กคช. จะมีการช่วยเหลือเยียวยาผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว 

โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้ประกอบอาชีพในชุมชนลงทะเบียนผ่าน Line : @nha.thailand หรือเว็บไซต์ http//covid.nha.co.th เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลที่มีมาตรการเยียวยาประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563