สธ.จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข กรณีผ่อนปรนมาตรการในช่วงโควิด-19     

วันนี้(25 เมษายน 2563) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19  เป็นประธาน       การประชุมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข เพื่อผ่อนปรนมาตรการจำกัดการประกอบกิจการ/จัดกิจกรรม ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ครั้งที่ 3/2563  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางราง กรมเจ้าท่า กรมการศาสนา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข รวมประมาณ 100 คนในการจัดประชุมครั้งนี้ มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าประชุม จัดที่นั่งแต่ละคนให้ห่างกัน และประชุมผ่านระบบ Video Conference แยกเป็น 3 ห้อง เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  จากนั้นได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนามาตรการพื้นฐานและมาตรการเฉพาะ เพื่อการผ่อนปรนกิจการ/จัดกิจกรรม และควบคุมกำกับ ประเมินผล โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 6 ห้อง ดังนี้  1) ตลาด/ตลาดนัด  2) ร้านอาหารทั่วไป/ร้านอาหารริมทาง  3) ภาคบริการ เช่น ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย  4) กิจการค้าปลีก/ส่ง เช่น ห้างสรรพสินค้า  5) กิจการขนส่ง เช่น รถตู้ รถแท็กซี่ รถบัส เครื่องบิน เรือ รถไฟ  และ 6) กิจกรรมตามประเพณีและสันทนาการ เช่น งานศพ สวนสาธารณะ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและแนวทางในมาตรการต่างๆ นำเสนอในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19  

นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนยังต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ (new normal) เพื่อเป็นแนวทางและบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป