พม. แถลงย้ำมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทุกคนคนละ 1,000 บาท

วันนี้ (29 เม.ย.63) เวลา 15.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ดังนี้ 1. มาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ 2. การเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ให้กับเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้แถลงข่าว ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
นางธนาภรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้เร่งออกมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤตินี้ 

โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง พม. เสนอมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับการจ่ายเงิน พก. ได้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว และไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ
นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) คนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ กรณีมีบัญชีธนาคาร จะโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีรับเป็นเงินสด จะได้รับเงินสด และ 2) คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ พม. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว ทั้งนี้ หากคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการหรือประสงค์รับเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ 
นางธนาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ให้กับเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวนกว่า 120,000 คน ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 0 2354 3388 ต่อ 307 หรือ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 0 2106 9307 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 และ สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 รวมทั้ง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ พก.


https://youtu.be/qMaFmMIewuU