Update Newsการเงินธุรกิจ-เศรษฐกิจ

ธนชาตเปิดประมูลหนี้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ไตรมาส 2 กว่า 177 ล้านบาท

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต และบัตรสินเชื่อบุคคลของธนาคาร ไตรมาสที่ 2/2563 จำนวนรวม 4,314   บัญชี ยอดหนี้เงินต้นรวม 177,701,638.21 บาท รูปแบบการประมูลแบบรายกลุ่ม โดยระบุราคาแต่ละรายลูกหนี้ ตามแบบฟอร์มการยื่นซองประมูลราคาโดยวิธีปิดซอง ณ ที่ทำการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดจำหน่ายเอกสารประกอบการประมูลและซีดีรอม ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2563 และยื่นซองประมูลเสนอราคาซื้อ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563


ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี ชั้น 9 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2208-6296 และ 0-2208-5751