Update Newsสังคมสังคม/CSRสาธารณสุข

พม. ผนึกภาคีเครือข่าย มอบหนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” ให้นายกรัฐมนตรี

วันนี้ (26 พ.ค. 63) เวลา 08.30 น. ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม KnowCovid ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ (UN) ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย และผู้แทนกลุ่มบริษัท บันลือกรุ๊ป เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอหนังสือการ์ตูนชุด “KnowCovid รู้ทันโควิด” เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั่วประเทศ 


นายจุติ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศในวงกว้าง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลและป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคโควิด-19 อีกทั้งการไม่เข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องผ่านสื่อต่างๆ 

ทั้งนี้ กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านสังคมของประเทศใน การส่งเสริมสังคมคุณภาพ และพัฒนาคนให้มีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิต จึงได้ร่วมมือกับ WHO ประจำประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม KnowCovid และกลุ่มบริษัท บันลือกรุ๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนไทย “ขายหัวเราะ” จัดทำหนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั่วประเทศ จำนวน 50,000 เล่ม 

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่ถูกต้องจาก UN และ WHO ประจำประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข สำหรับเนื้อหาที่มีหลากหลายมิติเกี่ยวกับความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการดูแลและป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัย โดยไม่เป็นพาหะนำโรค