กรมควบคุมโรค พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม และเครือข่าย ด้านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก ให้เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ในการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference แยกเป็น 2 ห้อง เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรคส่วนกลาง และได้ Video Conference ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค สถาบันบำราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย กองวัณโรค และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมจำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย