Update Newsสังคมสังคม/CSR

อธิบดีกรมเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก) ซึ่งเป็นบ้านพักเด็กและครอบครัวต้นแบบที่มีภูมิทัศน์สวยงาม น่าอยู่ เหมาะสำหรับเป็นที่รองรับการฟื้นฟูเยียวยาพัฒนาจิตใจเด็กและครอบครัวที่มาจากปัญหาทางสังคมต่าง ๆ สำหรับบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นสถานแรกรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

โดยมีหน้าที่ให้ที่พักพิงชั่วคราว โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก อายุแรกเกิด - ต่ำกว่า 18 ปี เยาวชน อายุ 18 - 25 ปี และครอบครัวที่ประสบปัญหา ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและ จัดสวัสดิการสังคมให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนากระบวนการคุ้มครอง เยียวยา ฟื้นฟูกลุ่มเป้าหมาย เป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราวข่าวสาร และให้คำปรึกษาแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง มีทั้งหมด 77 จังหวัด ทั่วประเทศนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการกำหนดมาตรการกลไก ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็กและเยาวชน เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดตามภารกิจ และเพื่อให้การดำเนินการเตรียมรับสถานการณ์การป้องกันการช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเป้าหมายของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงมีนโยบายให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Children , Youth and Family Counseling Center) เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรตามช่วงวัย ให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การถูกเลิกจ้างงาน การว่างงาน การแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินชีวิตและดูแลช่วยเหลือ มีกลไกการทำงานโดยเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เฝ้าระวัง แจ้งเหตุ ให้คำปรึกษา และ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

ผู้ประสบปัญหาที่ต้องการคำแนะนำ หรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ สามารถติดต่อศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 77 จังหวัด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (เบอร์โทรศัพท์ 77 จังหวัด ตามลิงค์นี้ http://intranet.dcy.go.th/m/parent.php) หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย