ใส่หน้ากาก จับไม้กวาด สร้างหน้าบ้านน่ามอง โครงการ “ชุมชนสะอาดตา หน้าบ้านน่ามอง” ครั้งที่ 2

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นำโดย ตลาดสาขาตลิ่งชัน จับมือกับ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรในด้านธรรมาภิบาลการบริหารพื้นที่ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้ชื่อโครงการ “ชุมชนสะอาดตา หน้าบ้านน่ามอง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 

ทำความสะอาดพื้นที่และเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นกองบุญเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้น้อง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมพื้นที่โดยรอบชุมชนสวนผักให้มีความสะอาดสวยงาม ปลูกฝังวัฒนธรรมให้ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน ผู้เช่าพักอาศัย ผู้ประกอบการค้า และทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน เสริมสร้างความรักใคร่สามัคคี และสร้างจิตสำนึกรักชุมชน 

โดยมี นายศุภกร พจมานศิริกล กรรมการองค์การตลาด เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด, พันจ่าเอก เกรียง ดุสิตากุล ผู้จัดการองค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน, นางสาวสลิลทิพย์ ฝอยทับทิม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน, ผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด, เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน และประชาชนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ องค์การตลาด ซอยสวนผัก 4 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

นายศุภกร พจมานศิริกล กรรมการองค์การตลาด กล่าวว่า โครงการชุมชนสะอาดตา หน้าบ้านน่ามอง เป็นแนวทางในการจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอยด้วยการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งกีดขวาง สร้างบรรยากาศบริเวณบ้านให้น่าอยู่ น่าเที่ยว อีกทั้งปลูกจิตสำนึกของชุมชนให้ร่วมกันรักษาความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์สังคมชุมชนให้น่าอยู่ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดความยั่งยืนในการดำรงชีวิต และสามารถพัฒนาชุมชนต่อไป