นายกรัฐมนตรี นำครม. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปันสุข ปลูกรัก บ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และภริยา รวมทั้งคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อปลูกฝังการทำความดีมีจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐานแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงการอุปการะเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากและประสบปัญหาทางสังคม หรือครอบครัวไม่สามารถ
ให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความสามารถและความถนัดจนถึงระดับสูงสุด มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ กีฬา ดนตรี ศิลปะ และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวางรากฐานให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกด้านตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัด ซึ่งจะส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้


ในอนาคต สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัด ดย. มีภารกิจให้การรับอุปการะเด็กชายอายุระหว่าง 6 - 18 ปี ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ประสบปัญหาสังคม ครอบครัวไม่สามารถ
ให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบัน มีเด็กในความอุปการะจำนวน 265 คน มีอายุระหว่าง 6 - 10 ปี จำนวน 90 คน อายุระหว่าง 10 - 14 ปี จำนวน 65 คน และอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 110 คน กำลังศึกษาในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา จำนวน 142 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 49 คน ระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 24 คน
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการทำความดี มีจิตอาสาให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การมอบถุงปันสุข (สิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน) อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด การนำเสนอปัญหาที่อยากให้รัฐบาลช่วยดูแลจากตัวแทนเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด การรับฟังสถานการณ์และปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รวบรวมรายชื่อแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศ ส่งให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ ยังมีการทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันระหว่าง นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส และเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ การปล่อยปลาปลูกพืชผักสวนครัว และเพาะเห็ด เป็นต้น อีกทั้งยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดอีกด้วย