พม. จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ 2563 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

วันนี้ (3 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องปริ้นบอลรูม 2-3 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมี นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษา นักวิจัย และสื่อมวลชน

นายปรเมธี กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 เป็นครั้งที่ 3 นับจากการประชุมครั้งแรกเมื่อปี 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้สังคมได้รับทราบและเข้าใจ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมีการคัดเลือกผลงานวิจัยในประเด็นที่มีความสำคัญเชิงนโยบายและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคมที่น่าสนใจ เพื่อนำมาศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อเพิ่มฐานองค์ความรู้ที่จำเป็นและสื่อสาร เผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจคู่ขนานกันไปนายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประชุมประจำปี 2563 มีการประกวดผลงานทางวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในระดับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอก และระดับงานวิจัย พบว่า มีนักศึกษา นักวิจัย ให้ความสนใจเข้าร่วมส่งผลงานเป็นจำนวนมาก และทางคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่มีประโยชน์ต่อการทำงานด้านสังคม จำนวน 5 ผลงานประกอบด้วย 1) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก รางวัลประเภทดีเด่น จำนวน 1 รางวัล คือ เรื่องความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ของนางสาวสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รางวัลประเภทดี จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 2.1) เรื่องประสบการณ์การถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง : แนวคิดอำนาจชายเป็นใหญ่ ของนางสาวพรพิรินทร์ อินโส มหาวิทยาลัยมหิดล 2.2) เรื่องเพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์ชีวิตของกะเทยในคุก ของนางสาวจารุวรรณ คงยศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 2.3) เรื่องครอบครัวเควียร์ : พหุอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ ครอบครัว เลสเบี้ยนชนชั้นแรงงาน ของนางสาวอาทิตยา อาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รางวัลประเภทชมเชย จำนวน 1 รางวัล คือ เรื่องบทสำรวจการบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลักในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยในอำเภอแม่สอด : จากหลักการสู่แนวทางปฏิบัติ ของนายติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้ ยังมีการนำเสนอผลการวิจัยจากผู้ได้รับรางวัล และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลากรศาลรัฐธรรมนูญ มาบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการในหัวข้อ “ความเท่าเทียมระหว่างเพศ มุมมองทางกฎหมาย”

นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระเหว่างเพศ ทั้ง 5 ผลงาน และหวังว่าการประชุมวิชาการระดับชาติด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศครั้งนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่นำเสนออย่างกว้างขวางและสร้างสรรค์ อันจะนำมาซึ่งองค์ความรู้ที่จะใช้เป็นประโยชน์เกิดการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนสืบไป