สค.เดินหน้าสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี

วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน กรุงเทพฯ นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 กล่าวรายงาน โดย นางสาวสุเพ็ญ แท่นวิทยานนท์ ผอ. กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การประชุมดังกล่างกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 2539 แก่ประชาชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ