Update Newsสังคมสังคม/CSR

เรือนจำกลางชลบุรี จัดพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางชลบุรี กรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางชลบุรี กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฏีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้พลั้งพลาดสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือนร้อนใด้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกได้
นายชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี กล่าวว่า เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี ได้จัดการฝึกโครงการพระราราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและควมหวัง เรื่อจำกลางชลบุรี กรมราชทัณฑ์ ไปแล้ว 2 รุ่น และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 70 คน โดยปฏิบัตการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วันระหว่างวันที่ 5 – 18 ตุลาคม 2563 โดยแบ่งการฝึกเป็น 3 ชั้นตอน ได้แก่ การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ การสรุปและประเมินผล ต่อไป
สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ เรือนจำกลางชลบุรี ได้ใช้พื้นที่ขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฏีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาน สร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น 
และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเรือจำกลางชลบุรีสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้ว ผู้พลั้งพลาดที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป ต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือจำกลางชลบุรีกรมราชทัณฑ์ ได้สำเร็จผลอย่างหน้าชื่นชม ผู้สำเร็จการอบรมในโครงการนี้ทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและอื่น รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่งคงให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราต่อไป 


พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่ เพื่อความผาสุกมั่นคงของแต่ละบุคคลตลอดจนสังคมและประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมั่งคง ประชาชนมีความสุข ความเจริญตอลดไป


ปริญญา/ข่าว/ภาพ