ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน จัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ในโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ”

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน (นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์) เป็นประธานสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ในโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเป็นประธานเปิด พร้อมให้โอวาทโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่อง มารยาทไทยและมารยาทสังคม สุขอนามัยวัยเจริญพันธ์ การใช้ยาสามัญประจำบ้าน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดลำพูน และผู้ฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 238 คน ณ ห้องประชุมตึกราตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน