หยุดยาวนี้!! กรมการท่องเที่ยวห่วงใย แนะ 6 ภาคส่วน เน้นความปลอดภัย พัฒนาท่องเที่ยวไทยไปด้วยกัน

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ วันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดพิเศษ ประกอบกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นจำนวนมากดังนั้น เพื่อให้การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องนี้ เต็มไปด้วยความสุข ความประทับใจ และเพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวไทย กรมการท่องเที่ยวขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และผู้ให้บริการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงความสะอาด ถูกสุขอนามัยตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความคุ้มค่าในเรื่องราคาที่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) โดยมีแนวทาง ดังนี้1. นักท่องเที่ยว - เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ดูแล รักษาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ทำลายสาธารณะสมบัติ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในถังขยะ ไม่แซงคิว เห็นอกเห็นใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่นักท่องเที่ยวด้วยกัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด ปฏิบัติตามระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด

2. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว - จัดการนำเที่ยวให้เหมาะสมกับราคานำเที่ยว และปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ยึดหลักการนำเที่ยวแบบวิถีใหม่ (New Normal) ไม่บังคับให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าหรือบริการเกินกว่าที่นักท่องเที่ยวต้องการ

3. ผู้ประกอบการร้านค้า - ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ประกอบอาหารตามหลักสุขอนามัย ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยหัวใจ ปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ

4. ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก - จัดการบริการที่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว มีจำนวนเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมากกว่าวันธรรมดา ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีช่างพร้อมดูแลหากเกิดปัญหาทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

5. ผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ - ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และยึดหลักความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด คิดราคาค่าโดยสารด้วยความเป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารในช่วงวันหยุด เจ้าหน้าที่ขับรถต้องมีความชำนาญในเส้นทาง หากเป็นเส้นทางไกล ใช้เวลาเดินทางเกินกว่า 4 ชั่วโมง ควรจัดคนขับรถไว้สำหรับสับเปลี่ยน หรือพักรถอย่างน้อย 30 นาทีตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และดูแลทำความสะอาดรถโดยสารอย่างสม่ำเสมอ

6. แหล่งท่องเที่ยว - ดูแลจัดการจราจรและจุดจอดรถให้เป็นระเบียบ หมั่นทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณแหล่งท่องเที่ยว และสุขาให้สะอาดอยู่เสมอ ติดตั้งไฟให้แสงสว่างในเวลากลางคืน จัดให้มีช่องทางให้นักท่องเที่ยวแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

สามารถให้คำแนะนำหรือติชมการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และอื่นๆ ได้ทางอีเมล webmaster@tourism.go.th หรือข้อความที่ Facebook เพจ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism