ชลบุรี จัดงานวันตากสินมหาราช

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 จังหวัดชลบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพะรเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาลตุลาการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนชาวชลบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2311 เป็นวันสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ จนได้สมัญญาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชกรณียกิจทีสำคัญคือการกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พลแล้ว ทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้นธนบุรี ได้รับชัยชนะในที่สุด

เป็นการกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมา หลังจากเสียกรุงแก่พม่าเพียง 7 เดือน อาณาประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึงพร้อมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้น ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2311 ทรงพระนามว่าพระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่เรียกขนานนามพระองค์ ติดปากว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานี รวมระยะเวลาทรงครองราชย์ 15 ปี 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางรัฐบาล อีกทั้งปวงประชาราษฎร์ทั้งหลาย พากันถวายพระเกียรติ ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของพระองค์ ให้เป็นวันระลึก “วันตากสินมหาราช” ต่อไป
จากนั้น นางรังสิมา พิทักษ์วาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทารา ในฐานะเลขานุการทุนนิธิตากสินมหาราช กล่าวว่า ทุนนิธิตากสินมหาราช ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 2519 มีท่านเจ้าคุณ พระราชพรหมาจารย์ (เจ้ารัส ภฺทโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง เป็นผู้ก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน

 โดยทุนการศึกษาได้จากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาสมเด็จพระเจ้าตามสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม ซึ่งปีนี้มีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 และในปีนี้มีโรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้ารับทุนการศึกษาร่วม 20 ทุน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 
ปริญญา/ข่าว/ภาพ