กรมการท่องเที่ยวเล็งฟื้น Sand Dune เนินทรายงาม ชุมพร พัฒนารับยุค New Normal

แหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายแห่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ประกอบเข้าด้วยกันหลายๆ ปัจจัยทำให้เนินทรายงามดังกล่าวมีความเป็นเอกลักษณ์ มีพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่ในระบบนิเวศป่าเนินทราย ซึ่งหาดูได้ยากในพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลที่จะพัฒนาให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล


กรมการท่องเที่ยวเล็งเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญ เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ จึงได้มีโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ที่จะพัฒนาแนวคิดการปรับปรุงพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน 

รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ สอดคล้องกับบริบทโดยรอบ ไม่ทำลายทรัพยากรเดิม รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่