จังหวัดนนทบุรี ส่งความสุข ปันความมั่นคงทางอาหาร จากรั้วบ้านสู่ลานวัดและชุมชน 

วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ วัดขวัญเมือง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์) มอบหมายให้นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นำคณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมส่งมอบความสุข แบ่งปันความมั่นคงทางอาหาร 

โดยร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณวัดขวัญเมือง เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้คนในชุมชนและพระภิกษุในวัด สำหรับไว้บริโภค และช่วยลดรายจ่ายสำหรับครัวเรือนที่ถูกผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการ“น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 

อาทิ กระเพรา โหระพา ข่า และบวบ โดยได้รับการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนพื้นที่บริเวณวัดเพื่อใช้ในการปลูกผัก จากพระใบฎีกา สมบูรณ์ ปริชาโน เจ้าอาวาสวัดขวัญเมือง พระครูปลัดภีรพัฒน์ จิตตสํวโร รองเจ้าอาวาสวัดขวัญเมือง และพระลูกวัดในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด นนทบุรี ได้นำคณะถวายภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 11 รูป และรับฟังพระธรรมเทศนา ปริศนาธรรมในการใช้ชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลบนความไม่ประมาท เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี 

ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ซึ่งหลังจากการกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดถอดบทเรียนและตั้งปณิธานจะยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำการในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ดังคำขวัญส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่ว่า “ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสา มุ่งมั่นพัฒนา น้อมนำพาหลักพอเพียง” 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิด 19 อย่างเคร่งครัด

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน