รมว.พม.หารือสำนักงบประมาณล็อคเป้าหมายปี 65 ดูแลช่วยเหลือคนเปราะบางรายครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิต

วันนี้ (15 ม.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงบประมาณ นำโดยนายอนันต์ แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ


นายจุติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการมอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีความต่อเนื่องจากงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวง พม. เพื่อให้สอดคล้องตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า ให้ทุกหน่วยงานบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้มากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต และลดความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไปยังบุคคลอื่นและชุมชน 


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. จึงได้จัดทำโครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ซึ่งจะมีการลงพื้นที่แก้ปัญหาครัวเรือนทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เป็นหัวหน้าทีมในการขับเคลื่อนงาน 

ซึ่งมีแผนการขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้ 1) ชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกันทุกระดับ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ทีม พม. One Home และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) และหน่วยงานท้องถิ่นทำงานร่วมกัน 

2) กรองข้อมูลจัดเรียงตามความลำบากและเรียงข้อมูลผู้ประสบปัญหาเงินอุดหนุนทุกประเภท 

3) เยี่ยมบ้านจัดทำข้อมูลรายครัวเรือน ทำสมุดพกครัวเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และหน่วยงาน
ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อพม. ลงพื้นที่สอบถามรับฟังปัญหาแต่ละช่วงวัยในทุกครัวเรือนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 

4) นำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาประเทศความยากจนหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาให้มีทางออกร่วมกันและเตรียมแผนพัฒนาครอบครัวและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว 

5) บูรณาการความช่วยเหลือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นต้น และได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.นำไปขับเคลื่อน ในลักษณะ 1 หน่วยงาน 1 โครงการ 1 พื้นที่ และ 6) นำโครงการดังกล่าวและแผนการปฏิบัติต่างๆมาสู่การถอดบทเรียนต่อไป 
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวง พม. ยังมีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการสานภูมิปัญญาพัฒนาด้วยความพอเพียง โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม โครงการปฏิรูปการเข้าถึงสิทธิเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย และโครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยทั้งนี้ กระทรวง พม. มีเป้าหมายในปี 2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ทุกครอบครัวมั่นคงมีความสุข ด้วยการมีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเอง มีครอบครัวเข้มแข็ง นำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพต่อไป